Glitz Bracelet

Glitz Bracelet

Sold individually 

$10